Rhodesian Ridgebacks

ROCKSHAM

 

 

 

 

 

 

The Show Team

*************************

 

Champion Rocksham Kimweri

 

Rocksham Mokabi

 

Ir Ch. & FCI Int. Ch. Rocksham Bansha

 

Rocksham Etain

IKC Jr  Ch. Walamadengie Keltic Kaylie at Rocksham